Obchodné podmienky

Kto sme?

Sme OutdoorTrip SE, európska spoločnosť (Societas Europaea) so sídlom Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00, Brno, Česká republika, IČO 06784615, DIČ CZ06784615 zapísaná v obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Brne, sp. zn. H 629. Sme vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok združujúcich služby rôznych poskytovateľov www.outdoortrip.com (ďalej len „Internetové stránky“).

Čo robíme?

Na našich Internetových stránkach sprostredkúvame spojenie medzi vami a ďalšími poskytovateľmi ponúkajúcimi zážitkové dovolenky a cesty po celom svete (ďalej len „Aktivity“) a cestovateľovi vyhľadávajúcemu dobrodružstvo (ďalej len „Zákazníci“). Zákazníci si tak na nich môžu nájsť a zarezervovať vybrané Aktivity a poskytovatelia ako vy na nich môžu prezentovať svoje Aktivity.

Prostredníctvom našich Internetových stránok ďalej spravujeme žiadosti zákazníkov o rezerváciu Aktivít, vaše potvrdenie týchto žiadostí a taktiež vašim menom od Zákazníkov prijímame platby, ktoré vám následne preposielame.

Zmluva sa uzatvára vždy jedine medzi vami ako poskytovateľom a Zákazníkom ako objednávateľom; OutdoorTrip zmluvnou stranou tejto zmluvy (ďalej len „Zmluva o poskytnutí Aktivity“). Nesiete výhradnú zodpovednosť voči Zákazníkovi a za poskytnutie Aktivity i za dodržovanie všetkých právnych a správnych predpisov vzťahujúcich sa na tieto činnosti; v tomto ohľade nepreberáme žiadnu zodpovednosť a nemáme žiadne povinnosti.

Ako to funguje?

Akonáhle sa k nám pridáte podpísaním zmluvy o partnerstve sa spoločnosťou OutdoorTrip (ďalej len „Zmluva o partnerstve“), poskytneme vám užívateľské prihlasovacie údaje a zriadime vám partnerský účet na Internetových stránkach. Je potreba, aby ste priebežne kontrolovali správnosť svojich kontaktných údajov a ďalších informácií a prípadne ich aktualizovali (fakturačné a kontaktné údaje atď.).

Prostredníctvom svojho účtu môžete na Internetových stránkach vytvoriť prezentáciu svojej Aktivity a prezerať si všetky svoje Aktivity i dalšie súvisiace informácie (užívateľské štatistiky, fakturáciu atď.), ale predovšetkým komunikovať s nami i so zákazníkmi pri potvrdzovaní a správe rezervácií Aktivít.

Akonáhle na Internetových stránkách vytvoríte prezentáciu svojej Aktivity, budú si ju zákazníci môcť zobraziť a prostredníctvom Internetových stránok rezervovať. Pokiaľ si Zákazník vašu Aktivitu zarezervuje vo vybranom termíne, zašleme vám oznámenie o rezervácii. Následne nám musíte čo najskôr oznámiť, či žiadosť prijímate alebo odmietate, nejneskôr však do 36 hodín.

Pokiaľ žiadosť o rezerváciu Aktivity prijmete, potvrdíme Zákazníkovi jej rezerváciu a prostredníctvom Internetových stránok prijmeme vašim menom platbu (ďalej len „Potvrdenie“). Zmluva o poskytnutí Aktivity mezi vami a Zákazníkom se považuje za uzatvorenú v okamihu, kedy vám a Zákazníkovi zašleme Potvrdenie.

Pokiaľ žiadosť o rezerváciu v danom termíne odmietnete, musíte zároveň ponúknuť náhradné termíny pre vybranú Aktivitu, ktoré zdelíme Zákazníkovi; pokiaľ si Zákazník jeden z týchto termínov do 48 hodín vyberie, zašleme vám Potvrdenie (v opačnom prípade budeme Zákazníka informovať, že daná Aktivita nie je v požadovanom termíne dostupná).

Pokiaľ žiadosť o rezerváciu prijmete, musíte zaistiť dostupnosť Aktivity v príslušnom termíne.

Akým spôsobom budeme vašu Aktivitu prezentovať?

Spoločnými silami se budeme snažiť vašu Aktivitu na našich Internetových stránkach prezentovať čo nejlepšie; z tohto dôvodu nám musíte poskytnúť všetky potrebné informácie týkajúce sa Aktivity a zodpovedať naše prípadné otázky. Rovnako ste povinný nám poskytnúť všetky potrebné obrázky a logá k použitiu na Internetových stránkach, pričom nám pre tieto účely poskytujete bezplatnú licenciu k použitiu týchto lôg a obrázkov v rámci prezentácie vašej Aktivity. Musíte zaistiť, že máte oprávnenie (tzn. disponujete všetkými potrebnými právami) k použitiu týchto lôg a obrázkov na našich Internetových stránkach.

Nesiete výhradnú zodpovednoť za správnosť popisu vašej Aktivity. Ste povinný nám poskytnúť úplné a pravdivé informácie o svojej Aktivite za účelom jej prezentácie, vrátane požadovaných schopností a zdravotného stavu Zákazníka a fyzickej náročnosti Aktivity.

Ďalej nás musíte informovať o všetkých plánovaných zmenách týkajúcich sa vašej Aktivity, aby boli príslušné informácie vždy aktuálne. Zaväzujete sa, že s akoukoľvek novou Aktivitou, ktorú hodláte poskytovať, sa najskôr obrátite na nás, aby sme ju na internete mohli poskytovať ako prví.

Vyhrazujeme si právo z Internetových stránok odobrať akúkoľvek prezentáciu Aktivity, obzvlášť pokiaľ porušíte pravidlá ich používania, akékoľvek povinnosti stanovené v Zmluve o partnerstve a v týchto Obchodných podmienkach alebo pokiaľ budete akýmkoľvek spôsobom jednať v neprospech nás, našich Zákazníkov či dalších poskytovateľov.

Ako a koľko dostanete zaplatené?

Cenu za vašu Aktivitu si určujete vy sami, musí však byť primeraná, konečná a zahrňovať všetky dane a poplatky, ktoré ste povinný zaplatiť v súlade s príslušnými právnymi a správnymi predpismi (ďalej len „Cena za Aktivitu“). Musíte zaistiť, že Ceny za Aktivitu uvedené na našich Internetových stránkach nie sú vyššie než ceny, ktoré uvádzate na iných internetových stránkach či inde.

Zákazníci vám Cenu za Aktivitu uhradia prostredníctvom našich Internetových stránok. Bezpodmienečne a neodvolateľne nás týmto zmocňujete prijímať prostredníctvom našich Internetových stránok platby, ktorými Zákazníci hradia Cenu za Aktivitu.

Obdržané platby odpovedajúce Cene za Aktivitu vám prepošleme ponížené o našu odmenu zjednanú v Zmluve o Partnerstve (ďalej len „Odmena“). Nárok na odmenu nám vzniká v okamihu zaslania Potvrdenia; pokiaľ však Zákazník Aktivitu zruší a zároveň bude mať nárok na vrátenie plnej Ceny za Aktivitu, nebudeme si Odmenu účtovať. Pokiaľ Zákazník Aktivitu zruší a zároveň bude mať nárok na vrátenie časti Ceny za Aktivitu, budeme vám našu Odmenu účtovať v plnej výške. Bezpodmienečne a neodvolateľne nás oprávňujete odčítať si z Ceny za Aktivitu našu Odmenu či akékoľvek ďalšie prípadné čiastky, ktoré nám dlžíte, z akejkoľvek Ceny za Aktivitu, ktorú vašim menom prijmeme.

Za prvých 10 potvrdených Aktivít, ktoré poskytnete prostredníctvom našich Internetových stránok, vám prepošleme 100 % obdržanej Ceny za Aktivitu (po odčítaní našej Odmeny), akonáhle bude Aktivita poskytnutá alebo považovaná za zrušenú. Potom vám budeme preposielať 30 % obdržanej Ceny za Aktivitu, akonáhle bude Aktivita potvrdená, a zvyšných 70 % pošleme, akonáhle bude Aktivita poskytnutá alebo považovaná za zrušenú bez nároku na vrátenie peňazí. Poskytnutie Aktivity potvrdíte prostredníctvom Internetových stránok uvedením kódov Aktivity poskytnutých Zákazníkmi. Kódy Aktivít by mali byť vložené na Internetové stránky najneskôr do 24 hodín po ukončení danej Aktivity.

Platby budú odoslané pravidelne 5. a 25. deň každého mesiaca za Aktivity, pre ktoré bolo vydané Potvrdenie a/alebo ktoré boli poskytnuté najneskôr päť kalendárnych dní pred dátumom platby (napr. pokiaľ Aktivitu potvrdíte 3. deň v mesiaci, jej cenu vám uhradíme 25. deň v mesiaci, pokiaľ Aktivitu potvrdíte 24. deň v mesiaci, jej cenu vám uhradíme 5. deň následujúceho mesiaca).

V našej Odmene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, ktorá k nej bude pripočítaná v súlade s platnými právnymi predpismi, a rovnako nezahrňuje žiadne ďalšie príslušné dane. V súvislosti s našou Odmenou vám vydáme a zašleme riadny daňový doklad. Nebudeme za vás hradiť poplatky za bankové prevody alebo akékoľvek ďalšie náklady účtované v súvislosti s platbami, ktoré vám posielame.

Môžem Aktivitu darovať?

Zákazníci môžu Aktivitu zakúpiť ako darček pre inú osobu. Pokiaľ ho osoba, pre ktorú je darček určený, prijme, musíte danú Aktivitu tejto tretej osobe poskytnúť.

Aká mena bude použitá?

Cenovú kalkuláciu Ceny za Aktivitu nám budete zasielať v eurách. Všetky platby uskutočnované prostredníctvom Internetových stránok vrátane platieb, ktoré vám posielame, a platby Cien za Aktivitu budú uskutočňované v eurách.

Čo je potreba mať na pamäti (vybrané daňové záležitosti)?

Nesiete výhradnú zodpovednosť za plnenie svojich daňových a súvisiacich povinností vrátane povinnosti dodržovať všetky daňové a iné právne predpisy, ktoré sa na vás vzťahujú v krajine, v ktorej máte sídlo, v krajine, kde je poskytována Aktivita alebo v Českej republike. Predovšetkým zodpovedáte za splnenie povinnosti registrovať sa na finančných či iných orgánoch verejnej moci a nahlasovať či podávať daňové priznanie či iné podobné dokumenty, platby a zrážky.

Akým spôsobom môže Zákazník zrušiť potvrdené Aktivity?

Každej Aktivite musí byť priradený jeden z troch spôsobov zrušenia rezervácie: benevolentný, bežný a prísny, pričom podmienky jednotlivých spôsobov zrušenia sú popísané nižšie (ďalej len „Spôsob zrušenia rezervácie“). Podľa Spôsobu zrušenia rezervácie môže mať Zákazník právo na vrátenie Ceny za Aktivitu alebo je časti, v závislosti na tom, ako dlho pred prvým dňom Aktivity rezerváciu zruší („Začiatok Aktivity“). Na konkrétnom spôsobe zrušenia rezervácie pre každú z vašich Aktivít sa dohodneme pri vytváraní prezentácie k danej Aktivite na našich Internetových stránkach.

Benevolentní
 • Zrušení rezervace více než 4 dny před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za rezervaci.
 • Zrušení rezervace v době od 96 do 48 hodin před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za rezervaci.
 • Zrušení rezervace méně než 48 hodin před začátkem rezervace. Cena za rezervaci se nevrací.
Běžné
 • Zrušení rezervace více než 10 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za rezervaci.
 • Zrušení rezervace v době od 10 do 4 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za rezervaci.
 • Zrušení rezervace méně než 4 dny před začátkem rezervace. Cena za rezervaci se nevrací.
Striktní
 • Zrušení rezervace více než 30 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za rezervaci.
 • Zrušení rezervace v době od 30 do 10 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za rezervaci.
 • Zrušení rezervace méně než 10 dnů před začátkem rezervace. Cena za rezervaci se nevrací.
Bez vrácení peněz
  Tuto rezervaci nelze refundovat.

Zaväzujete se Zákazníkom umožniť, aby prostredníctvom Internetových stránok mohli zrušiť potvrdenú Aktivitu (odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Aktivity) v súlade s podmienkami vzťahujúcimi sa na príslušný spôsob zrušenia rezervácie, a zmocňujete nás, aby sme Zákazníkovi vašim menom vrátili Cenu za Aktivitu (alebo jej časť) v súlade s podmienkami vzťahujúcimi sa na daný spôsob zrušenia rezervácie. O zrušení vás budeme obratom informovať. Akékoľvek nevratné platby, na ktoré máte v dôsledku zrušenia nárok, vám budú preposlané spolu s ostatnými platbami za ostatné Aktivity.

Pokiaľ porušíte akúkoľvek povinnosť stanovenú v Zmluve o partnerstve alebo v týchto obchodných podmienkach a toto porušenie má alebo by mohlo mať negatívny dopad na Zákazníka (čo posúdime výhradne podľa nášho uváženia), sme oprávnení Zákazníkovi ponúknuť možnosť zrušiť potvrdenú Aktivitu spolu s vrátením Ceny za Aktivitu v plnej výške; v takom prípade máme nárok na Odmenu, ako keby k zrušeniu nedošlo.

Zákazníci majú v súlade s právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa právo v zákonnej lehote odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Aktivity; v takom prípade nás zmocňujete, aby sme vašim menom potvrdili ukončenie Zmluvy o poskytnutí Aktivity a vrátili čiastku odpovedajúcu Cene Aktivity Zákazníkovi.

Čo v prípade, že Zákazník nedorazí alebo požaduje zmeny?

Pokiaľ nie je vo vašich podmienkach užívania služby stanovené inak, pokiaľ sa Zákazník nedostaví k poskytnutiu Aktivity, bude rezervácia považovaná za zrušenú a vy si ponecháte Cenu za Aktivitu (a my si v takom prípade vždy nechávame našu Odmenu).

Zákazníci vás prostredníctvom Internetových stránok môžu kontaktovať a požiadať o zmenu rezervácie v súvislosti s objednanou Aktivitou, predovšetkým o zmenu termínu či počtu účastníkov. Nie ste povinný týmto žiadostiam vyhovieť, ale zaväzujete sa vynaložiť všetko úsilie tak učiniť, pokiaľ je to možné.

Akým spôsobom môžete zrušiť potvrdené Aktivity vy?

Potvrdenú Aktivitu môžete prostredníctvom Internetových stránok zrušiť, pokiaľ nastanú okolnosti mimo vašu kontrolu, ktoré vám znemožňujú Aktivitu poskytnúť (napr. počasie, novoprijaté predpisy a pod.) Pokiaľ to situácia umožňuje, musíte Zákazníkovi ponúknuť náhradné termíny pre Aktivitu, pričom však musíte Zákazníkovi vrátiť Cenu za Aktivitu v plné výške, pokiaľ na zrušení Aktivity trvá. Zmocňujete nás, aby sme vašim menom Zákazníkovi vrátili čiastku odpovedajúcu Cene za Aktivitu. Môžeme vás požiadať, aby ste doložili skutočnosti, na základe ktorých ste Aktivitu zrušili; pokiaľ neodpoviete alebo nedoložíte oprávnenie zrušenia Aktivity, musíte nám zaplatiť Odmenu, ako keby bola Aktivita riadne poskytnutá.

Ako bude prebiehať vybavovanie sťažností od Zákazníkov?

Akékoľvek sťažnosti Zákazníka v súvislosti s Aktivitou budete vybavovať vy priamo so Zákazníkom podľa vašich podmienok užívania služby. Pokiaľ však Zákazník podá sťažnosť týkajúcu sa Aktivity po jej poskytnutí prostredníctvom Internetových stránok, sme oprávení s cieľom udržať si spokojných Zákazníkov a dobrú povesť na vlastné náklady vrátiť zákazníkovi čiastku odpovedajúcu Cene za Aktivitu alebo jej časti (podľa nášho uváženia), bez toho aby sme s vami vec najprv prekonzultovali. V takom prípade sa zaväzujete nahradiť nám všetky náklady a výdaje, čím nám voči vám vznikne nedoplatok vo výške čiastky vrátenej Zákazníkovi, ktorú buď odčítame od iných Cien za Aktivity, ktoré vašim menom obdržíme (k čomu nás neodvolateľne oprávňujete) alebo ju sami uhradíte priamo nám. O vrátenie peňazí Zákazníkovi vás budeme obratom informovať prostredníctvom Internetových stránok.

Pokiaľ nám zdelíte, že so sťažnosťou Zákazníka nesúhlasíte (čo musíte učiniť 5 dní potom, čo od nás obdržíte oznámenie o tom, že sme Zákazníkovi vrátili peniaze) a poskytnete nám dostatočné dôkazy, že sťažnosť Zákazníka nie je odôvodnená, vrátime vám späť čiastku, ktorú sme od vás obdržali ako náhradu za naše náklady a výdaje. Na našu žiadosť nám musíte poskytnúť potrebnú súčinnosť pri posudzovaní oprávnenosti akejkoľvek sťažnosti od Zákazníka. Aby sme vylúčili akékoľvek pochybnosti, súhlasíte a potvrdzujete, že máme nárok na Odmenu bez ohľadu na to, či Klient podal Sťažnosť a boli mu vrátené peniaze.

Aké sú vaše ďalšie povinnosti?

Akonáhle Zákazník obdrží Potvrdenie, je Zmluva o poskytnutí Aktivity považovaná za uzatvorenú a riadi sa vašimi podmienkami užívania služby. Vždy musíte jednať v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa na vás vzťahujú, vrátane predpisov upravujúcich propagáciu, predaj a poskytovanie vašich služieb. Musíte zaistiť, že vaše podmienky užívánia služby sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a osvedčenými postupmi. Podmienky užívania služby musia byť kedykoľvek dostupné na vašich internetových stránkach (odkaz na ne bude uvedený v prezentácii Aktivity). Nie sme zmluvnou stranou Zmluvy o poskytnutí Aktivity a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu vzniklú v súvislosti s Aktivitou (jej propagáciou, predajom i poskytnutím). Sme povinní Aktivitu poskytnúť riadne a včas v súlade s prezentáciou Aktivity na Internetových stránkach.

Nesiete výhradnú zodpovednosť za udržovanie v platnosti akýchkoľvek prípadných povolení či schválení požadovaných pre poskytovanie Aktivít. V prípade, že sa na vás vzťahujú právne predpisy Európskej únie a vaša Aktivita predstavuje „súbornú službu“ či „cestovnú službu“ v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 zo dňa 25. novembra 2015 o súborných cestovných službách a spojených cestovných službách, musíte zaistiť, že splňujete všetky povinné požiadavky na propagáciu, predaj a poskytovanie súborných služieb a/alebo cestovných služieb v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa na vás vzťahujú. V takom prípade nám musíte poskytnúť všetky informácie týkajúce sa takej súbornej služby či cestovnej služby, aby sme Zákazníkom poskytli príslušné informácie a splnili naše povinnosti voči Zákazníkom, a rovnako nám prípadne poskytnúť potrebnú súčinnosť. V kažom prípade nám na našu žiadosť musíte poskytnúť všetku pomoc a súčinnosť, ktorú môžeme primerane vyžadovať v súvislosti s plnením Zmluvy o partnerstve a s dodržovaním príslušných právnych a správnych predpisov.

Akú máte voči nám zodpovednosť?

Nahradíte nám škodu (vrátane nákladov na právne zastúpenie a ušlého zisku) vzniknutú v dôsledku vášho porušenia alebo v súvislosti s vašim porušením akýchkoľvek povinností, ktoré vám stanovuje Zmluva o partnerstve alebo tieto Obchodné podmienky, i za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku vášho jednania vašim menom v rámci oprávnení, ktoré nám udeľujete na základe týchto Obchodných podmienok. Ďalej nám nahradíte a odškodníte a ochránite nás v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi vznesenými proti nám, ktoré sa týkajú: (a) vášho skutočného alebo údajného porušenia povinností stanovených v týchto Obchodných podmienkach, (b) akéhokoľvek skutočného alebo údajného porušenia práv duševného vlastníctva alebo akejkoľvek súvisejúcej osobnej ujmy, smrti alebo škody na majetku, (c) vašich zamestnancov (vrátane akéhokoľvek jednania či opomenutia zo strany vašich zamestnancov alebo nárokov vznesených zo strany vašich zamestnancov), alebo (d) vašich daní a daňových povinností stanovených v akýchkoľvek právnych predpisoch.

V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu (vrátane následných strát) vzniknutú v súvislosti s prevádzkou Internetových stránok a rezervovaním Aktivít Zákazníkmi alebo v dôsledku týchto činností. V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi nesieme voči vám zodpovednosť len za priame škody (nie za ušlý zisk), ktoré vám vzniknú v priamom dôsledku zámerného porušenia z našej strany, vrátane hrubej nedbalosti našich povinností stanovených v týchto Obchodných podmienkach, pričom vo všetkých prípadoch nesieme zodpovednosť do čiastky 500,00 EUR (päťsto eur).

Čo musíte o používaní Internetových stránok vedieť?

K Internetovým stránkam máte prístup a používate ich na vlastné riziko, náklady a zodpovednosť. Berte na vedomie, že Internetové stránky môžu byť nedostupné v dôsledku výpadku pripojenia k internetu alebo nevyhnutnej údržby; v tejto súvislosti vám voči nám nevznikajú akékoľvek nároky.

K prístupu na svoj účet potrebujete zadať svoje užívateľské prihlasovacie údaje a heslo. Nesiete výhradnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti svojich užívateľských prihlasovacích údajov a hesla a za ich používanie. Všetky prihlásenia na Internetových stránkach pomocou vašich užívateľských prihlasovacích údajov a hesla budú považované za prihlásenie vašou osobou, vrátane všetkých krokov a zmien, ktoré po vašom prihlásení budú na vašom účte prevedené.

Nesmiete používať žiadne kontaktné informácie získané prostredníctvom Internetových stránok k šíreniu nevyžiadanej pošty bez ohľadu na formu tejto komunikácie a pochopiteľne ani k šíreniu počítačových vírov či podobných hrozieb. Zaväzujete sa používať Internetové stránky a komunikovať so Zákazníkmi riadnym a civilizovaným spôsobom a zdržať sa urážania či vyhrážania Zákazníkom i akéhokoľvek podobného správania. Pokiaľ vaše jednanie vnímame ako porušenie zásad používania našich Internetových stránok (čo sme oprávnení učiniť na základe vlastného uváženia), môžeme akúkoľvek z vašich Aktivít z Internetových stránok odobrať, zrušiť váš poskytovateľský účet alebo ukončiť našu Zmluvu o partnerstve. Nesmiete v žiadnom prípade so Zákazníkmi komunikovť spôsobom, ktorý by mohol poškodiť naše dobré meno.

Internetové stránky a ich obsah sú chránené právom duševného vlastníctva. Nesiete výhradnú zodpovednosť a týmto nám zaručujete, že máte dostatočné oprávnenie zverejňovať fotografie, videá, texty a iné predmety duševného vlastníctva používané v prezentácii vašej Aktivity na našich Internetových stránkach, a že používanie tohto obsahu na internete neporušuje žiadne práva tretích osôb. Internetové stránky môžeme kedykoľvek meniť a ďalej rozvíjať.

Akým právom sa naša zmluva riadi?

Uzatvorením Zmluvy o partnerstve sa zaväzujete k dodržovaniu týchto Obchodných podmienok. V prípade akéhokoľvek rozporu má prednosť Zmluva o partnerstve. Zmluva o partnerstve i tieto Obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

Vzájomná komunikácia bude prebiehať prostredníctvom Internetových stránok alebo našej hlavnej kontaktnej e-mailovej adresy uvedenej v Zmluve o partnerstve.

Zmluvné strany výslovne dojednávajú, že akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok alebo Zmluvy o partnerstve musia mať písomnú formu. Akékoľvek dohody týkajúce sa prezentácie Aktivity na našich Internetových stránkach alebo akékoľvek iné formy jednania možu byť uzatvorené len pokiaľ sa dohodneme na predmete danej dohody v plnom rozsahu bez akýchkoľvek výhrad ktorejkoľvek zmluvnej strany.

Obe zmluvné strany sú povinné udržovať dôvernosť všetkých informácií získaných od druhej zmluvnej strany a nezdeľovať tieto informácie žiadnej tretej osobe. Každá zmluvná strana môže tieto informácie používať len pre účely plnenia Zmluvy o partnerstve.

Ako budú riešené spory?

Pokiaľ dôjde k sporu, prednostne sa ho budeme snažiť vyriešiť zmierlivou cestou. Pokiaľ však zmierlivé riešenie nebude možné, obe zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy o partnerstve a/alebo s ňou súvisejúce budú s konečnou platnosťou rozhodnuté Rozhodcovským súdom pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho Poriadku troma rozhodcami v súlade s Poriadkom uvedeného Rozhodcovského súdu.

Aké máme zásady ochrany osobných údajov?

Vzhľadom k tomu, že spracuvávame osobné údaje Zákazníkov, musíme se riadiť všeobecnými nariadeniami EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR). V rozsahu, v ktorom vám také údaje budeme preposielať a vy ich budete spracuvávať ako spracovateľ, sa taktiež musíte riadiť nariadením GDPR.

Vaše otázky

Našou prioritou je naše podnikanie, a hoci je nevyhnutné stanoviť si základné pravidlá, aby sme my i vy vedeli, čo máme robiť, sme si vedomí, že náš vzťah vyžaduje viac než len dlhú zmluvu o vzájomných povinnostiach. Z toho dôvodu nás neváhajte kontaktovať, pokiaľ máte nejaké otázky alebo s nami potrebujete čokoľvek vyriešiť. Mali by sme sa predsa riadiť zdravým rozumom.

Platné od 10.10.2018